جانباز شیمیایی اول

بهبود جای تاول حاصل از بمب شیمیایی

جانباز شیمیایی اول

بهبود جای تاول حاصل از بمب شیمیایی

جانباز شیمیایی اول

بهبود جای تاول حاصل از بمب شیمیایی

جانباز شیمیایی اول

بهبود جای تاول حاصل از بمب شیمیایی

جانباز شیمیایی دوم

بهبود جای تاول حاصل از بمب شیمیایی

جانباز شیمیایی دوم

بهبود جای تاول حاصل از بمب شیمیایی

جانباز شیمیایی دوم

بهبود جای تاول حاصل از بمب شیمیایی

جانباز شیمیایی سوم

بهبود جای تاول حاصل از بمب شیمیایی

جانباز شیمیایی سوم

بهبود جای تاول حاصل از بمب شیمیایی

جانباز شیمیایی سوم

بهبود جای تاول حاصل از بمب شیمیایی

بیمار دیابتی

ترمیم زخم بستر ناشی از سایش در بیمار دیابتی

بیمار دیابتی

ترمیم زخم بستر ناشی از سایش در بیمار دیابتی

بیمار دیابتی

ترمیم زخم بستر ناشی از سایش در بیمار دیابتی

بیمار دیابتی

ترمیم زخم بستر ناشی از سایش در بیمار دیابتی

زخم سوختگی

ترمیم زخم سوختگی با آب جوش

زخم سوختگی

ترمیم زخم سوختگی با آب جوش

تصادف

ترمیم زخم و کوفتگی ناشی از تصادف

تصادف

ترمیم زخم و کوفتگی ناشی از تصادف

تصادف

ترمیم زخم و کوفتگی ناشی از تصادف

تصادف

ترمیم زخم و کوفتگی ناشی از تصادف

تصادف

ترمیم زخم و کوفتگی ناشی از تصادف

سوختگی

سوختگی نوع 3

سوختگی با بنزین

مدت درمان دو ماه

سوختگی با بدنه ی بخاری

آخرین عکس پس از ترمیم با بر ن بی گان

ترمیم زخم بیمار دیابتی

درمان با مصرف بارن بی گان

اولین عکس زخم بستر بیماره قطع نخاعی

مراحل درمان با بارن بی گان